Cách ghi chép các khoản mượn nợ trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

A. Mượn nợ

- Để thêm một khoản mượn nợ, bạn có thể chọn một trong hai cách:

Cách 1: Nhấn “Thêm giao dịch” ở phần [Mượn nợ].

Cách 2: Nhấn nút [+], chọn icon thứ nhất từ bên phải qua. 


Màn hình chi tiết mở ra, bạn có thể thêm những thông tin cần thiết:

1. Khoản tiền đã mượn.

2. Người cho mượn.

3. Ngày giờ đi mượn.

4. Ghi chú bạn muốn thêm.

5. Tài sản được thêm khoản mượn nợ vào.

6. Hình ảnh đính kèm nếu có.

7. Sự kiện có khoản mượn nợ này.

8. Nhấn ‘Xong’ để hoàn thành ghi chép.

9. Một khoản mượn nợ sau khi hoàn thành hiển thị như hình.

10. Có thể vuốt sang trái để thao tác với khoản mượn nợ này: Tất toán - Chỉnh sửa - Xóa.


- Sau khi Mượn nợ, bạn có thể chọn ghi chép các khoản Trả nợ.

Xem chi tiết: Ghi chép các khoản trả nợ trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

B. Cho mượn

- Để thêm một khoản cho mượn, bạn cần mở màn hình Cho mượn bằng cách: 

Nhấn vào [+], chọn icon thứ 2 từ trái qua 


Sau khi màn hình chi tiết Cho mượn mở ra, bạn có thể thêm những thông tin cần thiết vào:

1. Số tiền đã Cho mượn.

2. Người cho mượn.

3. Ngày giờ cho mượn.

4. Ghi chú nếu có.

5. Khoản cho mượn này được rút ra từ ví nào.

6. Hình ảnh đính kèm nếu có.

7. Sự kiện có khoản cho mượn này.

8. Đi mượn người khác để chi khoản này.

9. Nhấn ‘Xong’ để hoàn thành ghi chép.

10. Một ghi chép Cho mượn sẽ hiển thị như hình.

11. Có thể vuốt sang trái để thao tác với khoản mượn nợ này: Tất toán - Chỉnh sửa- Xóa.


- Sau khi Mượn nợ, bạn có thể chọn ghi chép các khoản Thu nợ.

Xem chi tiết: Ghi chép các khoản thu nợ trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

- Để quản lý các đối tượng mượn nợ, bạn có thể tham khảo tại đây:

Xem chi tiết: Đối tượng mượn nợ trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh.