Cách quản lý danh mục trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

Để mở màn hình danh mục, bạn có thể chọn 1 trong 2 cách:

Cách 1: Chọn danh mục ở mục “Khác”.

Cách 2: Chọn biểu tượng bánh răng tại màn hình thêm mới chi tiêu.


A. Đối với danh mục chi tiêu: 

Thêm danh mục lớn:

Sau khi màn hình danh mục mở ra, bạn có thể thêm các chi tiết như yêu cầu: 

1. Nhấn vào dấu (+) để thêm danh mục chi tiêu mới.

2. Nhập tên cho danh mục mới.

3. Chọn màu sắc cho biểu tượng danh mục.

4. Chọn biểu tượng cho danh mục mới.

5. Nhấn “Xong” để hoàn tất tạo một danh mục mới.

6. Sau khi tạo, danh mục mới hiển thị như hình.

7. Bạn có thể vuốt danh mục từ phải sang trái có thể chỉnh sửa và xóa một danh mục.


- Thêm danh mục con:

Bạn có thể thêm các danh mục con cho các danh mục lớn theo các bước sau:

1. Nhấn vào danh mục mà bạn muốn tạo danh mục con.

2. Nhấn vào dấu (+).

3. Thêm tên cho danh mục con. 

4. Chọn độ ưu tiên cho danh mục con.

5. Nhấn vào biểu tượng dấu (?) để biết thông tin về độ ưu tiên (hoặc đọc lưu ý bên dưới). 

6. Nhấn “Xong” để hoàn thành việc tạo danh mục con.

7. Một danh mục con sau khi tạo hiển thị như hình.

8. Bạn có thể vuốt danh mục từ phải sang trái có thể chỉnh sửa và xóa một danh mục con.


Lưu ý: 

Độ ưu tiên là gì?

Độ ưu tiên thấp: Khoản chi thuộc danh mục này là không thực sự cần thiết. Hãy cố gắng hạn chế. Hệ thống sẽ tự động thống kê riêng những khoản chi này tại mục Thống kê, những khoản chi thuộc danh mục con có độ ưu tiên thấp là những khoản chi không thực sự cần thiết, bạn có thể cân nhắc chi tiêu để tiết kiệm. Xem thêm: Thống kê Chi tiêu - Thu nhập trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

Độ ưu tiên cao: Đây là khoản chi thiết yếu phục vụ nhu cầu sống của bạn.

B. Đối với danh mục thu nhập: 

Bạn có thể bấm vào tab thu nhập như hình dưới và thao tác giống với thêm danh mục chi tiêu. 

(Lưu ý: Đối với thu nhập, bạn chỉ có thể tạo danh mục, không có danh mục con và độ ưu tiên cho các khoản thu nhập.)