Chuyển khoản giữa các tài sản trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

- Mở màn hình “Chuyển khoản”:

Thực hiện một trong hai cách sau để di chuyển đến màn hình “Chuyển khoản”.

Cách 1: Chọn giao dịch chuyển khoản tại màn hình thêm giao dịch.

Cách 2: Nhấn vào “dấu 3 chấm” bên phải một tài sản bất kì rồi chọn mục “Chuyển khoản”.


- Các bước thực hiện giao dịch chuyển khoản như sau: 

Bước 1 : Nhập số tiền cần chuyển.

Bước 2 : Chọn tài sản nguồn.

Bước 3: Chọn tài sản nhận (Lưu ý: tài sản nguồn và tài sản nhận không được trùng nhau).

Bước 4: Chọn mốc thời gian.

Bước 5: Chọn phí chuyển khoản (nếu có).

Bước 6: Nhập phí (nếu có).

Bước 7: Chọn tài sản chịu phí (nếu có).

Bước 8: Chọn để tải ảnh vào ghi chép giao dịch.

Bước 9: Nhấn “Xong” để hoàn tất giao dịch chuyển khoản.