Ghi chép khoản chi tiêu trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

- Thêm mới khoản chi có 3 cách:

Cách 1: Nhấn vào nút “Thêm khoản chi”.

Cách 2: Nhấn vào dấu ‘+’,  chọn icon thứ 2 từ trái sang.

Cách 3: Thêm chi tiêu bằng giọng nói (Chỉ có thể sử dụng khi app đang ở ngôn ngữ Tiếng Việt)


- Thêm thông tin chi tiết vào khoản chi: 

1. Số tiền đã chi. (Bắt buộc).

2. Gợi ý số tiền.

3. Danh mục đã chi tiêu. (Bắt buộc).

4. Ngày tháng đã chi. 

5. Ghi chú muốn thêm cho khoản chi này.

6. Tài sản đã chi cho khoản này.

7. Hình ảnh đính kèm.

8. Sự kiện mà bạn có khoản chi này.

9. Tùy chọn nếu không muốn đưa khoản này vào báo cáo thu chi.

10. Khoản chi này đi mượn từ người khác.

11. Tên người cho mượn để chi.

12. Nhấn ‘Xong’ để hoàn thành việc thêm khoản chi.

13. Khoản chi đã ghi hiển thị như hình.

14. Có thể vuốt sang trái để thao tác với khoản chi này: Nhân bản- Ẩn danh-Xóa.