Ghi chép khoản thu nhập trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

- Thêm mới khoản thu có 2 cách:

Cách 1: Nhấn vào nút “Thêm khoản thu”.

Cách 2: Nhấn vào dấu ‘+’,  chọn icon thứ nhất từ trái sang.


- Thêm thông tin chi tiết vào khoản thu:

1. Số tiền đã thu. (Bắt buộc).

2. Gợi ý số tiền.

3. Danh mục thu. (Bắt buộc).

4. Ngày tháng đã thu. 

5. Ghi chú cho khoản thu này.

6. Tài sản đã thu cho khoản này.

7. Hình ảnh đính kèm.

8. Sự kiện mà bạn có khoản thu này.

9. Tùy chọn nếu không muốn đưa khoản này vào báo cáo thu chi.

10. Nhấn ‘Xong’ để hoàn thành việc thêm khoản thu.

11. Khoản thu đã ghi hiển thị như hình. Có thể nhấn vào để chỉnh sửa.

12. Có thể vuốt sang trái để thao tác với khoản thu này: Nhân bản- Ẩn danh-Xóa.