Lịch sử Kế hoạch trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

Để xem và chỉnh sửa kế hoạch tại các tháng khác nhau, bạn hãy thao tác như sau:


1. Truy cập màn hình “Kế hoạch”

2. Chọn biểu tượng cuốn lịch.

3. Màn hình “Chi Tiêu” hiển thị lịch sử kế hoạch Chi tiêu 12 tháng theo năm hiện tại. 

4. Thống kê số lần Hoàn thành kế hoạch/Vỡ kế hoạch Chi tiêu của 12 tháng theo năm hiện tại.

5. Tùy chọn năm.

6. Không thể chỉnh sửa kế hoạch tháng trong quá khứ.

7. Có thể chỉnh sửa kế hoạch tháng trong tương lai và hiện tại bằng cách nhấn vào biểu tượng cây bút.

8. Màn hình “Thu nhập” hiển thị lịch sử kế hoạch Thu nhập 12 tháng theo năm hiện tại. 

9. Chú thích màu sắc trong biểu đồ Chi tiêu/Kế hoạch, Thu nhập/Kế hoạch.