Thống kê Chi tiêu - Thu nhập trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

A. Mở màn hình “Thống kê”

Có 2 cách để mở màn hình “Thống kê”:

Cách 1:  Chọn mục “Thống kê” tại thanh điều hướng. (Hình A)

Cách 2:  Vào lần đăng nhập đầu tiên của ngày cuối cùng trong tháng, hệ thống sẽ tự động mở màn hình “Thống kê”. (Hình B)


B. Cách đọc biểu đồ “Thống kê”.

I . Thống kê theo tháng:

- Biểu đồ thống kê chi tiêu/thu nhập theo tháng


Màn hình thống kê sẽ cung cấp những thông tin sau cho bạn:

1. Biểu đồ nét đứt là dữ liệu của tháng liền trước.(Màu xanh là nằm trong kế hoạch, màu đỏ là nằm ngoài kế hoạch)

2. Biểu đồ nét liền thể hiện dữ liệu của tháng này.

3. Tổng chi tiêu của tháng này. Màu xanh thể hiện mức chi tiêu nằm trong kế hoạch, màu đỏ thể hiện tổng chi tiêu đã vượt quá kế hoạch. 

4. Tổng số tiền đã chi cho một danh mục. 

5. Số tiền ban đầu bạn dự chi cho danh mục này.

6. Biểu thị cho mức độ chi tiêu của danh mục này trên tổng tiền đã chi tiêu.

7. Màu đỏ của vòng tròn biểu thị số tiền chi cho danh mục này đã vượt quá kế hoạch ban đầu.

8. Màu xanh vàng của màn vòng tròn biểu thị số tiền đã chi  cho danh mục này vẫn còn nằm trong kế hoạch cho phép.

- Biểu đồ thống kê Thu-Chi theo tháng


1. Đường màu xanh biểu thị cho thu nhập trong tháng với giá trị dương.

2. Đường màu đỏ biểu thị cho thu nhập trong tháng với giá trị âm.

3. Biến động thu-chi của tháng này năm trước đó.

4. Biến động thu-chi của tháng trước của năm nay.

5. Biến động thu-chi của tháng này của năm nay.

II. Một số chức năng khác của màn hình thống kê:

- Chức năng lọc


Lọc theo tháng:

1. Nhấn vào biểu tượng lọc (1).

2. Chọn tháng mà bạn muốn xem.

3. Nhấn “Xong” (4) để hoàn tất. 

Lọc theo năm:

1. Nhấn vào biểu tượng lọc (1).

2. Nhấn vào tháng đang được chọn (2).

3. Chọn năm mà bạn muốn xem (3).

4. Nhấn “Xong” (4) để hoàn tất.

- Chức năng thống kê theo ngày trong một tháng. 

Có 2 cách để xem thống kê ngày trong một tháng:

Cách 1: Nhấn vào vùng bất kì của biểu đồ màn hình thống kê.

Cách 2: Nhấn vào vùng bất kì của phần thống kê thuộc màn hình tổng quan.


Sau đó màn hình thống kê theo ngày trong một tháng sẽ mở ra:

1. Số tiền đã tiêu. 

2. Số tiền còn lại so với kế hoạch.

3. Màu xanh thể hiện đang trong kế hoạch.

4. Tìm kiếm các ghi chép theo ghi chú, danh mục, danh mục con.

5. Tổng chi tiêu trong ngày.

6. Có thể thao tác vuốt sang trái để Nhân bản - Ẩn - Xóa ghi chép.

- Xem đánh giá chi tiêu 


1. Từ màn hình thống kê, nhấn vào “Chi tiết” để xem đánh giá chi tiêu.

2. Số tổng chi trong tháng.

3. Chú thích của mỗi danh mục. Icon màu đỏ thể hiện mức chi tiêu vượt quá kế hoạch, màu xanh là nằm trong kế hoạch.

4. Nhấn vào “Chi tiết” để xem các khoản có thể tiết kiệm được.

5. Số ghi chép trong ngày. Màu đỏ thể hiện mức chi tiêu trong ngày vượt quá kế hoạch, màu xanh là nằm trong kế hoạch.

6. Số ghi chép trong mỗi ngày.

7. Nhấn vào (7) để chia sẻ đánh giá chi tiêu.

III. Thống kê theo năm:

- Biểu đồ thống kê Chi tiêu/Thu nhập theo năm


Sử dụng bộ lọc theo thời gian cho biểu đồ thống kê

1. Biểu đồ thể hiện chi tiêu năm nay và năm trước đó. Đối với năm này, màu xanh biểu thị tháng có chi tiêu nằm trong kế hoạch, màu đỏ biểu thị vượt quá kế hoạch.

2. Tổng chi trong năm.

- Biểu đồ thống kê Thu-Chi theo năm


Sử dụng bộ lọc theo thời gian cho biểu đồ thống kê.

1. Biểu đồ thể hiện thống kê thu-chi theo từng tháng trong năm với giá trị dương là thu nhập, giá trị âm là chi tiêu.

2. Biến động số dư tài khoản trong từng tháng. Tháng đầu tiên mặc định là màu xanh, những tháng sau thấp hơn những tháng trước sẽ hiển thị màu đỏ, cao hơn hiển thị màu xanh

3. Biến động số dư của tài sản ròng sẽ hiện ra khi nhấn vào (3).