Đăng nhập vào ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

Sau khi cài đặt thành công ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh, để sử dụng ứng dụng bạn có thể chọn giữa hai cách: 

- Đăng nhập vào ứng dụng

- Sử dụng mà không cần đăng nhập

A. Đăng nhập vào ứng dụng: 

Bước 1:  Mở app “Smart Exp” trên điện thoại, màn hình hiển thị thông báo “Smart Exp muốn gửi thông báo cho bạn….” Nhấn “Cho phép”.

Bước 2: Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng. Nhấn “Bắt đầu”. 

Bước 3: Đọc những dòng giới thiệu về “Mã bảo vệ phụ”, “Chi tiêu ẩn danh”, “Tài khoản gia đình”. Nhấn “Đã hiểu” để tới màn hình đăng nhập.

Bước 4: Lựa chọn một trong ba cách đăng nhập:


- Đăng nhập với Google

1. Nhấn “Đăng nhập với Google”.

2. Nhấn “Tiếp tục”.

3. Chọn email mà bạn muốn sử dụng để đăng nhập”.


- Đăng nhập với Facebook

1. Nhấn “Đăng nhập với Facebook”.

2. Nhấn “Tiếp tục”.

3. Nhấn “Mở”.

4. Nhấn “Tiếp tục dưới tên {Tên Fb}”.


- Đăng nhập với Apple

  + Bằng mật mã:

1. Nhấn “Đăng nhập với Apple”.

2. Nhấn “Tiếp tục bằng mật mã”.

3. Nhập mật mã.


   + Bằng Touch ID

1. Nhấn “Đăng nhập với Apple”

2. Nhập Touch ID


B. Sử dụng ứng dụng mà không cần đăng nhập: 

Tại màn hình đăng nhập, nhấn bỏ qua và sử dụng.