Đối tượng mượn nợ trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

- Dưới đây là các bước truy cập danh sách đối tượng mượn nợ: 

1. Nhấn mục “Khác”

2. Nhấn vào “Đối tượng mượn nợ”

3. Nhấn “Còn nợ” để xem danh sách đối tượng mượn nợ vẫn chưa hoàn tất giao dịch

4. Nhấn “Đã trả” để xem danh sách đối tượng mượn nợ đã hoàn thành giao dịch.

5. Tại màn hình “Đối tượng mượn nợ” thao tác vuốt đối tượng từ phải sang trái cho phép chỉnh sửa tên và xóa đối tượng. 

6. Chức năng tìm kiếm giúp bạn tìm kiếm đối tượng mượn nợ một cách nhanh chống.

- Chi tiết giao dịch mượn nợ:

1. Khi nhấn vào 1 đối tượng bất kỳ, bạn có thể theo dõi tất cả các giao dịch mượn nợ liên quan đến đối tượng này.

2. Nhấn (2) chỉnh sửa tên của đối tượng mượn nợ.

3. Nhấn (3) sẽ đưa bạn đến màn hình “Thu nợ” để thực hiện quá trình Thu nợ đối với giao dịch Cho mượn và Trả nợ đối với giao dịch Mượn nợ.

4. Nhấn (4) để xem ảnh và chi tiết trong mục “Chi tiết”, sự kiện và tài khoản trong mục “Nâng cao”.


5. Các giao dịch đã hoàn thành sẽ hiển thị ở mục “Đã kết thúc” với dòng chữ “Đã thu” đối với giao dịch cho mượn, “Đã trả” đối với giao dịch mượn nợ.

- Bạn có thể xem các ghi chép về mượn nợ tại đây:

Xem chi tiết: Cách ghi chép các khoản mượn nợ trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh