Ghi chép các khoản thu nợ trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

Để ghi chép các khoản Thu nợ, bạn có thể sử dụng một trong bốn thao tác sau để mở màn hình Thu nợ: 

Cách 1: Vuốt khoản nợ qua trái, chọn icon thứ ba từ phải sang.

Cách 2: Vào chi tiết của khoản nợ cần thu, nhấn “Thu nợ”.

Cách 3: Vào thêm một giao dịch bất kì ở màn hình tổng quan, sau đó chọn Thu nợ như hình 3.

Cách 4: Vào [Đối tượng mượn nợ], chọn người cần trả, nhấn “Thu nợ”.


Sau khi màn hình Thu nợ hiển thị, bạn có thể điền những thông tin cần thiết vào:

1. Tất toán khoản nợ.

2. Số tiền gốc đã thu được.

3. Số tiền lãi nếu có.

4. Ghi chú thể hiện số tiền còn cho mượn. 

5. Ngày giờ nhập khoản thu nợ.

6. Ghi chú muốn thêm.

7. Ví để bỏ khoản thu nợ vào. 

8. Hình ảnh đính kèm nếu có.

9. Sự kiện có khoản thu nợ này.

10. Nhấn “Xong” để hoàn thành khoản thu nợ.

11. Ghi chép số tiền gốc thu được của khoản nợ được hiển thị như hình.

12. Ghi chép số tiền lãi thu được của khoản nợ được hiển thị như hình.