Ghi chép các khoản trả nợ trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

Để ghi chép các khoản Trả nợ, bạn có thể sử dụng một trong bốn thao tác sau để mở màn hình trả nợ: 

Cách 1: Vuốt khoản nợ qua trái, chọn icon thứ ba từ phải sang.

Cách 2: Vào chi tiết của khoản nợ cần trả, nhấn “Trả nợ”.

Cách 3: Vào thêm một giao dịch bất kì ở màn hình tổng quan, sau đó chọn Trả nợ như hình 3

Cách 4: Vào [Đối tượng mượn nợ], chọn người cần trả, nhấn “Trả nợ”


- Sau khi màn hình Trả nợ hiển thị, bạn có thể điền những thông tin cần thiết vào:

1. Tất toán khoản vay.

2. Số tiền gốc đã trả.

3. Số tiền lãi nếu có.

4. Ghi chú thể hiện số tiền còn vay nợ. 

5. Ngày giờ nhập khoản trả nợ.

6. Ghi chú muốn thêm.

7. Ví được dùng cho khoản trả nợ này. 

8. Hình ảnh đính kèm nếu có.

9. Sự kiện có khoản trả nợ này.

10. Nhấn “Xong” để hoàn thành khoản trả nợ.

11. Ghi chép số tiền gốc đã trả của khoản nợ được hiển thị như hình.

12. Ghi chép số tiền lãi đã trả của khoản nợ được hiển thị như hình.